Skolan

Utbildning

Utbilda för ett livslångt lärande Alla barn som är bosatta i kommunen har rätt till en trygg, säker och likvärdig förskola och skola.

Utbilda för ett livslångt lärande. Alla barn som är bosatta i kommunen har rätt till en trygg, säker och likvärdig förskola och skola. Arbetet mot mobbning och trakasserier ska intensifieras och det ska jobbas förebyggande med såväl sociala som tekniska lösningar.

Skolan har höga förväntningar på eleven och utgår från att den enskilda individen kan nå skolans utbildningsmål. Detta förutsätter att varje elev blir sedd, får uppmuntran och stöd i sina studier. Det gäller både elever som presterar under förväntad nivå såväl som elever som presterar på god eller mycket god nivå. Genom att skapa en nyfikenhet för lärande, läsning och skrift i alla åldrar vill vi skapa förutsättningar för ett livslångt lärande långt utanför skolans gränser.

Såväl lärare som elever befinner sig i en föränderlig värld med nya utmaningar varje dag, därför är det viktigt med kompetensutveckling för lärarna.

I Karlshamn ska det fokuseras på att lyfta kunskapsresultaten för såväl de elever som kräver extra stöd som till de som ligger före, eller för dem som behöver en annan typ utav undervisning.

Genom att stärka arbetsro och tryggheten i skolan samt höja lärarnas yrkesstatus ska bättre förutsättningar för ett nytt kunskapslyft skapas. Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det livslånga lärandet. Förskolan ska vara trygg, rolig och utvecklande för alla barn. Där efterfrågan finns kan det öppnas upp för att anställa dagmammor igen.


Nolltolerans mot hat, hot, trakasserier och mobbning inom skolan
● Alla har rätt till en god arbetsro i klassrummet
● Alla har rätt till stöd för att klara skolan
● Individen ska vara i fokus i skolan
● Införa obligatorisk lovskola för elever åk 6-9 som inte klarar sina mål.
● Införa språkförskola.
● Anpassa utbudet av program på Väggaskolan efter näringslivets behov.
● Skolan ska vara en fredad zon från droger och andra brottsliga handlingar
● Öka antalet hundsök på skolorna
● Mer kameraövervakning och teknisk utrustning mot skadegörelse mm
● Ökat samarbete med skola, social, polis och fritid (SSPF)
● Brott som begås på skolorna ska polisanmälas

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Karlshamn

Eller se allt om #Näringsliv

Eller se allt om #Omsorg