Omsorg

Karlshamn ska sträva efter att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för en god hälsa hos hela befolkningen, oavsett vilken bakgrund man har eller var i kommunen man bor.

Karlshamn ska sträva efter att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för en god hälsa hos hela befolkningen, oavsett vilken bakgrund man har eller var i kommunen man bor.

Förebyggande hälsofrämjande åtgärder och långsiktiga och systematiska insatser behövs för
den som mår dåligt. Elevhälsan ska utvecklas för att möta de ökande behoven för att
möta psykisk ohälsa hos unga. Samverkan mellan BUP och kommunens verksamheter är
nödvändig för att nå framgång.

Karlshamnsborna blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. För att ställa om till en god och nära vård samt omsorg i Karlshamn krävs ett ökat arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser där fokus måste flyttas från organisation till person och relation.

I Karlshamn ska invånarna ses som aktiva medskapare och samordningen inom vård och omsorg ska utgå från individen och säkerställa rätt stödnivå till varje behov. Individen ska vara en del i teamet och genom ett personcentrerat förhållningssätt är det dennes mål som finns i centrum. I Karlshamn skamomsorgstagare och anhörigas egna resurser och möjligheter tas tillvara i högre grad genom att göra dem till aktiva medskapare samt ge förutsättningar för ökad livskvalitet, självständighet och jämlik hälsa.

För att stärka omsorgen i Karlshamn ska det förebyggande arbetet byggas på ett proaktivt arbetssätt för att risker tidigt uppmärksammas och att rätt insatser sätts in i tid.

Möjlighet till aktivering och social stimulans är helt avgörande för arbetet för Karlshamnsbornas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Vårt mål är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje möte med brukarna.

Personalkontinuitet är en önskvärd kvalitetsfaktor. Det är även viktigt med kontinuitet ur ett arbetsmiljö- och brukarperspektiv. Kontinuiteten ska utvecklas och förbättras i alla verksamheter.


Fokus på kontinuitet ur ett arbetsmiljö och brukarperspektiv
● Arbeta proaktivt med rätt insatser i tid
● Samverkan mellan bup och kommunens verksamheter
● Individen ska vara i fokus.
● Möjliggöra utmaningsrätten
● Måltidsmiljöerna ska vara attraktiva, maten god, näringsriktig och helst närproducerad.
● Anta riktlinjer om språkkunskap i omsorgen.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?