Bild på Karlshamn

Moderaterna i Karlshamn

Vi vill skapa ett tryggt samhälle med en god välfärd och ett företagsvänligt näringslivsklimat.

Tryggheten

 • Kameraövervaka otrygga platser.
 • Tillsätt en säkerhetsgrupp för att bevaka trygghetsfrågorna.
 • Prioritera arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
 • Arbeta förebyggande för minskning av droganvändning i alla åldersgrupper med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna.
 • Stärk arbetet med elevhälsan mot psykisk ohälsa.

Kvinnor ska inte vara rädda för att vistas utomhus på kvällstid.

Tidningsutdelare ska inte behöva bära överfallslarm.

Butiksägare ska inte behöva lägga ned sina verksamheter på grund av hot och utpressning. Kriminella ska inte tillåtas terrorisera vanligt folk och man ska vara trygg i sitt eget hem.

Den akuta otryggheten minskar med högre straff samt resurser till domstol och fängelser så att kriminella försvinner från gatorna, men samarbetet mellan kommun och polis måste utökas för att förebygga brott och kommunen måste kräva att polisens närvaro ska öka i Karlshamn.

Arbetslinjen

 • Inför krav på motprestation för de som får bidrag.
 • Försörjningsstöd ska endast delas ut på miniminivå.
 • Kommunens samtliga insatser ska innebära att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete.
 • Inför en utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare som saknar gymnasieutbildning.
 • Inför tillfälliga etableringsboende.
 • Inget bidrag eller stöd från socialtjänsten till den som uppehåller sig illegalt i Karlshamn.
 • Nolltolerans mot bidragsfusk och hembesök hos bidragstagare.

 

Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget liv. Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst, men för många lönar det sig alltför lite att gå från bidrag till arbete. Det vill vi ändra på.

Vår lokala arbetslinje i Karlshamn kallar vi för Karlshamnslinjen, fler ska gå från bidrag till jobb genom arbetslinje för alla, arbetsmarknad för alla och arbetskraft för alla.

Välfärden

 • Att själv få välja ska gälla för all välfärd i Karlshamn.
 • En ny personalpolitik för minskad personalomsättning och ökad delaktighet.
 • Anta riktlinjer om språkkunskap i omsorgen.
 • Införa obligatorisk lovskola för elever åk 6-9 som inte klarar sina mål.
 • Införa språkförskola.
 • Anpassa utbudet av program på Väggaskolan efter näringslivets behov.

 

Vi sätter välfärden främst. När det nuvarande ansvariga politikerna tappat greppet om ekonomin så är det välfärden som fått betala priset med stora nedskärningar. Vi vill göra tvärt om och sätta välfärden främst i alla lägen.

Det är inte förrän vi säkrat en trygg äldre- och barnomsorg, har skolresultat som vi kan vara stolta över som vi tänker satsa på andra saker. Vi tycker att välfärden är kommunens viktigaste uppgift för att vi bryr oss om alla människor i Karlshamns kommun.

Näringslivet

 • Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet.
 • Inför en upphandlingslots och upphandlingsutbildning för lokala företag.
 • Öppna upp för innovationsupphandlingar.
 • Möjliggör för offentligt privat partnerskap.
 • Arbeta enligt vår lokala skattereform för att återställa skattesatsen.

 

Företagen är Karlshamns motor. När företagen växer får vi gemensamt mer skattepengar och arbetstillfällen. Vi släpper företagarna fria att utveckla sina verksamheter med råd och stöd ifrån Kommunen istället för pekpinnar. Det ska vara lika enkelt att driva företag i glesbygden som i stan. Kommunens utbildningar ska möta företagens behov av arbetskraft.

Attityden från Kommunen ska vara att hitta lösningar och möjligheter. Näringslivsklimatet ska lyftas ur det absoluta bottenträsket och på sikt bli bland landets bästa.

Tack för att du röstade på Moderaterna i valet till Europaparlamentet!

Viktiga politiska frågor för Moderaterna i Karlshamn

Trygghet

Karlshamn ska vara en trygg kommun för alla medborgare. Ett tryggt liv för Karlshamns medborgare är en förutsättning för frihet, jämlikhet och gemenskap.

Trygghet

Eller se allt om #Trygghet

Utbildning

Utbilda för livslångt lärande. Alla barn som är bosatta i kommunen har rätt till en trygg, säker och likvärdig förskola och skola.

Utbildning

Eller se allt om #Utbildning

Omsorg

Karlshamn ska sträva efter att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för en god hälsa hos hela befolkningen.

Omsorg

Eller se allt om #Omsorg